FITXA DE CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ MULTIMÈDIA

Grup de treball de l'Associació de Mestres Rosa Sensat i Abacus (2001)


FITXA DE CATALOGACIÓ I AVALUACIÓ MULTIMÈDIA SAMIAL (Arxiu: SAMFIEVA.RTF)

 

FITXA  DE CATALOGACIÓ  I  AVALUACIÓ  MULTIMÈDIA

SAMIAL-10/00

Títol del CD

Versió    original:     (   )                       Idioma   català:  ( )             anglès:  (  )

             traduïda:     (   )                                      castellà:    (  )            _________

Autors/Productors (+ e-mail)

Editorial (+ any, lloc, web)

Col.lecció

(subratllar un o més de cada apartat )

TIPOLOGIA: EXERCITACIÓ - TUTORIAL - BASE DE DADES - LLIBRE - SIMULADOR - AVENTURA GRÀFICA - JOC - TALLER CREATIU - EINA

TEMÀTICA: LLENGÜES - CIÈNCIES, TECNOLOGIA i MATEMÀTIQUES - CIÈNCIES SOCIALS - JOCS i CREATIVITAT-- MULTITEMÀTIC -ENCICLOPÈDIA

Continguts que es tracten (fets, conceptes, procediments, actituds)

.

Edat dels destinataris(característiques, etapa educativa)

.

Breu descripció de les activitats

.

(subratllar un o més de cada apartat)

USOS POSSIBLES:   ENTRENAR - INSTRUIR - INFORMAR - MOTIVAR - EXPLORAR - EXPERIMENTAR -   EXPRESSAR-SE/CREAR - COMUNICAR-SE - ENTRETENIR - AVALUAR - PROCESSAR DADES

DOCUMENTACIÓ: MANUAL - GUIA DIDÀCTICA - MANUAL ON-LINE - GUIA DIDÀCTICA ON-LINE - ALTRES - CAP

Especificacions tècniques (sistema operatiu...)
 Valors que potencia o presenta

.


ASPECTES TÈCNICS I ESTÈTICS marcar amb una X

 

Qualitat de l'entorn àudiovisual (pantalles, so...)

Qualitat en els continguts (textuals, àudiovisuals...)

Navegació i interacció

Originalitat

EXCEL.LENT

ALTA

CORRECTA

BAIXA

       
       
       
       

ASPECTES PEDAGÒGICS

 

Capacitat de motivació

Adequació als usuaris (continguts, activitats, entorn de comunicació)

Potencialitat dels recursos didàctics (activitats, organizadors, preguntes, tutorització, reforços...)

Foment de la iniciativa i l'autoaprenentatge (recerca d'informació...)

Documentació (SI EN TÉ)

EXCEL.LENT

ALTA

CORRECTA

BAIXA

       
       
       
       
       

Esforç cognitiu que exigeixen les seves activitats: marcar un o més

q    CONTROL PSICOMOTRIU

q    MEMORITZACIÓ /EVOCACIÓ

q    COMPRENSIÓ / INTERPRETACIÓ

q    COMPARACIÓ / RELACIÓ (ordre, classes...)

q    ANÀLISI/SÍNTESI

q    CÀLCUL

q    RAONAMENT (deductiu, inductiu, crític)

q    PENSAMENT DIVERGENT / IMAGINACIÓ

q    RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

q    EXPRESSIÓ  (verbal, escrita, gràfica...) / CREAR

q    EXPLORACIÓ / EXPERIMENTACIÓ

q    REFLEXIÓ METACOGNITIVA

ASPECTES FUNCIONALS. UTILITAT                            

 

Eficàcia (pot facilitar l'assoliment dels objectius que pretén)

Facilitat d'ús i d'instal.lació (entorn amable)

Versatilitat (ajustable, modificable, nivells de dificultat, sistema d'avaluació, informes de seguiment...)

EXCEL.LENT

ALTA

CORRECTA

BAIXA
       
       
       

OBSERVACIONS A DESTACAR

.

.

VALORACIÓ GLOBAL

EXCEL.LENT

ALTA

CORRECTA

BAIXA
       

NOM DE LA PERSONA AVALUADORA I DATA: